معرفی اعضای شورای فرهنگی استانداری

 جناب آقای عیسی بزمانی                                     مشاور استاندار در امور روحانیت

جناب آقای دهمرده زاده                                        مدیرکل امور اداری و مالی

جناب آقای میهنی                                                مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

جناب آقای سالارزهی                                            مدیرکل روابط عمومی

سرکارخانم برنایی بجد                                           مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده

جناب آقای محمدی                                              مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت

جناب آقای سعیدی                                              مدیرکل حراست

جناب آقای طاهری                                              مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری

جناب آقای تجلیلی                                              مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی