اهداف و برنامه ها

  

        اهداف:

1-تحکیم وتعالی باور های دینی و انقلابی کارکنان و خانواده آنان.

2-ترویج، تثبیت وبسط فرهنگ جمهوری اسلامی ایران.

برنامه ها:

1-تصمیم گیری در خصوص انجام برنامه های فرهنگی با رویکرد مذهبی و انقلابی ترجیحاً بر اساس مناسبت های تقویمی کشور.

2-پیگیری انجام برنامه های ابلاغی از سوی شورای فرهنگی وزارت کشور.

برنامه های مربوط به حوزه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، احیاء امر به معروف و نهی از منکر، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب وصیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی نیز در جلسات شورای فرهنگی تصمیم گیری می گردد.

3-پیش بینی و تأمین منابع و اعتبار برنامه ها.

4-تهیه و ارائه گزارش به شورای متناضر در وزارت کشور.